Biologische voeding voor honden en katten!

Biologische hondenvoeding en kattenvoeding van hoogwaardige herkomst en kwaliteit is onze specialiteit. Al onze (vlees)produkten zijn gegarandeerd vrij van verborgen conserveringsstoffen, kunstmatige vitaminen, kleurstoffen, aroma’s, emulgatoren, stabilisatoren, suikers, smaakversterkers en nitrietpekelzout.
(Verzendkosten: € 4,95 per bestelling). Voedingsadvies is gratis en vrijblijvend: 06-12920076

Algemene voorwaarden

Lever- en betalingswijzen van Buddy's Bite

Toepasselijkheid
De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan al onze leveringen en diensten en zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de consument.

Levering/betaling
In het algemeen vindt de levering plaats door de goederen te sturen naar het adres van de consument. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan het bedrijf kenbaar gemaakt is. De klant betaald de kosten naar de respectievelijke geldige prijzen.

De leveringsdata en de termijnen zijn niet-bindend. Overschrijdt Buddy's Bite de door de klant aangegeven leveringstermijn met meer dan 30 dagen, heeft de consument het recht van levering af te zien. In dat geval wordt het door de consument betaalde bedrag van de betreffende bestelling terugbetaald.

Betaling
De betaling van de goederen kan worden gedaan tegen voorafgaande betaling van het factuurbedrag op genoemde rekening (vooruitbetaling; ideal; paypal) of via automatische incasso. Automatische incasso is alleen mogelijk vanaf rekeningen bij Nederlandse banken. Wij behouden ons het recht voor om ontstane kosten door terugboekingen te verrekenen. Dit geldt niet voor door ons goedgekeurde terugboekingen. Per terugboeking berekenen we de consument een vergoeding van minstens 10 euro voor de ontstane kosten. Betalingen zijn uitsluitend aan Buddy's Bite.

Prijzen
De prijzen vermeld in de prijslijst zijn bruto prijzen met inbegrip van BTW, daarbovenop wordt een bijdrage aan de verzendkosten berekend.
De prijzen gelden voor de voorraad van Buddy's Bite. Buddy’s Bite behoudt het recht om de prijzen aan te passen. 

Kortingscodes
Kortingscodes en tegoedbonnen, die niet via aankoop verkrijgbaar zijn, maar die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgegeven zijn, zijn slechts binnen de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling inwisselbaar. Bepaalde producten kunnen van de tegoedbonnenacties uitgesloten zijn. De goederenwaarde moet ten minste met het bedrag van de tegoedbon overeenkomen. Om administratieve reden is het niet mogelijk resttegoeden te restitueren. Tegoedbonnen kunnen alleen voor het sluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente over betaald.Tegoedbonnen kunnen niet aan derden worden overgedragen. Het tegoed wordt in geval van retournering van een deel of de gehele bestelling niet terugbetaald.

Eigendomsbehoud
Buddy's Bite behoudt het recht op eigendom van de geleverde goederen en diensten tot volledige betaling van de aankoopprijs met inbegrip van alle kosten en rente. Bij partners, dit zijn handelaren in commerciële zin, geldt het eigendomsbehoud, op alle vorderingen die voortvloeien als gevolg uit de zakelijke relatie met de klant, op volledige naleving van deze voorwaarden.

Bezorging
De klant heeft de plicht om de levering na ontvangst onmiddellijk op schade en volledigheid te controleren. Gedetecteerde en duidelijke gebreken kunnen binnen 14 dagen na ontvangst aan Buddy's Bite gemeld worden. Schade ontstaan door transport dient via email inclusief een duidelijke foto gemeld te worden door de consument. Als de klant er om welke redenen dan ook niet in slaagt om Buddy's Bite te informeren binnen de periode van kennisgeving vervalt het recht op garantie. Dit geldt niet bij kwaadwilligheid van de verkoper Indien er gebreken zijn aan goederen heeft Buddy's Bite het recht om te repareren of gratis vervanging aan te bieden. In andere gevallen zijn wettelijke bepalingen van toepassing.

Verrekening
Tegen claims ten laste van Buddy's Bite kan de koper alleen rekenen op het recht van retentie wanneer zijn claim door Buddy's Bite schriftelijk erkend of wettelijk vastgesteld is.

Algemene bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alle overeenkomsten tussen de consument en Buddy's Bite vallen onder het Nederlands recht. Plaats van uitvoering voor verplichtingen betreffende leveringen van Buddy's Bite is de plaats van vestiging van Buddy's Bite. Bevoegde rechtbank voor alle aanspraken van zakelijke relaties met handelaren of klanten, die geen algemene bevoegdheid hebben in Nederland of hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats, is na sluiting van de overeenkomst in het land of gewone verblijfplaats of die op het moment van actie niet bekend, is Arnhem.

Herroepingsrecht
De goederen kunnen retour gezonden worden zonder opgave van redenen binnen de ontvangsttermijn van 14 dagen. De termijn begint op de dag na ontvangst van het product door de consument. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt zal het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minstens 14 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de consument zijn geopend en geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt.

Disclaimer

Disclaimer - juridische mededeling

1. Inhoud van de website
De inhoud van deze website is gemaakt met de grootste zorg. De provider neemt echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Onderschreven bijdragen zijn volgens mening van de respectievelijke auteur en is niet altijd de mening van de provider.

2. Beschikbaarheid van de site
De aanbieder zal proberen zoveel mogelijk, en zonder onderbreking, op oproep haar dienst te verlenen. Uitvaltijd kan zelfs met de grootste zorg niet altijd worden uitgesloten. De provider behoudt zich het recht om zijn aanbod te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

3. Externe Links
Deze website kan links bevatten naar websites van derden ("externe links"). Deze sites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de betrokken exploitant. De aanbieder heeft bij de eerste referentie de externe link op vreemde inhoud gecontroleerd om te zien of er sprake was van wettelijke overtredingen. Op dat moment waren geen schendingen van de wet duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. De instelling van externe links betekent niet dat de provider achter de inhoud van de referentie of link staat. Een permanente controle van deze externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete bewijzen van schendingen van de wet. Echter, zullen dergelijke externe links onmiddellijk bij schendingen worden verwijderd.

4. Advertenties
Voor de inhoud van advertenties is de respectievelijke auteur verantwoordelijk, evenals voor de inhoud van de website waarvoor wordt geadverteerd. Het uiterlijk van de advertentie wordt niet door de provider bepaald.

5. Geen contractuele relatie
Met het zuivere gebruik van de website van de aanbieder is geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider gesloten.

6. Auteursrecht en aanverwant auteursrecht
De inhoud zoals gepubliceerd op deze website is onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht en aanverwant auteursrecht. Elk gebruik is niet toegestaan door het Nederlandse auteursrecht en aanverwant auteursrecht en vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de provider of houder van de rechten. Dit geldt met name voor kopiëren, bewerken, vertalen, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Content van derden en rechten zijn ongeveer als zodanig gemarkeerd. De onbevoegde reproductie of distributie van de individuele inhoud of van complete pagina's is verboden en strafbaar voor de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Het gebruik van deze website in externe frames is alleen met schriftelijke toestemming toegestaan. 

7. Gegevensbescherming
Door het bezoek van de website van de provider kan informatie over de toegang worden opgeslagen (datum, tijd, bekeken pagina). Deze gegevens zullen geen deel uitmaken van de persoonlijke gegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend in statistische doeleinden geëvalueerd. Een overdracht aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt niet plaats. De provider wijst er uitdrukkelijk op dat overdracht van gegevens op het Internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging hebben en niet consequent tegen de toegang door derden kunnen worden beschermd. Het gebruik van contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame wordt uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder eerder zijn schriftelijke toestemming gegeven heeft of er al een zakelijke relatie is. De provider en alle personen vermeld op deze website verzetten zich hierbij tegen elk commercieel gebruik en de openbaarmaking van hun gegevens.

8. Bijzondere bepalingen en voorwaarden
Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze site van de genoemde punten afwijken, wordt gewezen op de specifieke punten. In dit geval zijn in elk individueel geval de bijzondere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Impressum

Buddy's Bite

NL-BIO-01
Skal.nr.: 103558  

Postadres en retourzending artikelen:
Kwakkenbergweg 17
6523 MJ Nijmegen
Tel: +31(0)24 848 7483
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 19:00 uur

E-mailadres: 
info@buddysbite.nl
Internet: www.buddysbite.nl

Register:
Arnhem

Handelsregisternr:
09177464

BTW Nummer:
168146447B02

Auteursrecht
Alle teksten, foto's, afbeeldingen en andere bestanden die zijn opgenomen in deze website zijn onderworpen aan copyright en andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. U kunt hetgeen aangeboden wordt voor eigen gebruik gebruiken, maar niet voor commercieel gebruik, distributie of wijzigen en gebruiken op andere websites. Er wordt via deze website geen licentie verleend voor het gebruik van het intellectueel eigendom van de exploitant door derde partijen.

Alle rechten voorbehouden.

Buddy’s Bite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hondenvoeding biologisch

ONZE PRODUCENTEN

TERRA-PURA BIOLOGISCHE TIERNAHRUNG

KAY KLEIN’S HUNDEMANUFAKTUR

ZWERGNASE BIO-KRÄUTER

kattenvoeding biologisch

VIDEO’S:
Beelden zeggen meer als woorden....
Interviews en filmpjes met onze leveranciers.

VRAGEN? MAIL ONS:
info@buddysbite.nl

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen te vergemakkelijken.
x